SÄHKÖPÄTEVYYS 2

Sähköpätevyys 2 -todistus oikeuttaa toimimaan sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan tehtävissä nimellisjännitteeltään enintään 1 kV vaihtojännitteisten ja 1,5 kV tasajännitteisten sähkölaitteistojen sähkötöissä, lukuun ottamatta hissien asennus- korjaus ja huoltotöitä.

Pätevyystodistuksen saamisen ehtona on, että hakija osoittaa täyttävänsä pätevyystodistuksen saamiseksi asetetut ehdot sähköalan koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä on suorittanut hyväksytysti sähköturvallisuustutkinnon.

Pätevyyden saannin edellytykset on määritelty sähköturvallisuuslain (1135/2016) 68 §:ssä. Koulutuksen tarkempi sisältö ja työkokemuksen laatu on määritelty valtioneuvoston asetuksessa (1435/2016).


Koulutus

Hakijalla tulee olla soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto, sähkövoima-alan insinöörin tai sähkövoima-alan teknikon tutkinto tai vastaava tutkinto ja tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden työkokemus;

taikka

Hakijalla tulee olla soveltuva perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai vastaava aiempi koulutus tai tutkinto ja tämän suorittamisen jälkeen vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Soveltuvien ammatillisen tutkintojen tai niitä täydentävien opintosuoritusten tulee sisältää alla lueteltuja teoreettisia sähköalan opintoja vähintään 45 opintopistettä tai 40 opintoviikkoa. Opinnot voivat olla teoriakursseja, laboratoriokursseja, harjoitustöitä, projektityöopintoja tai muita vastaavia opintoja. Harjoittelua ja opinnäytetyötä ei kuitenkaan lueta mukaan opintopistemäärään.

Opintojen on koostuttava seuraavista aihealueista siten, että kunkin kohdan opintojen laajuus on vähintään 1,5 opintopistettä tai yksi opintoviikko:

  • teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka;
  • sähköturvallisuussäädökset ja -standardit;
  • sähkötyöturvallisuus;
  • rakennuksien sähköverkot ja niiden sähkökäytöt;
  • sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset.
  • sähkön siirto- ja jakeluverkot

Näyttö perusteisen tutkinnon tulee vastata edellä vaadittua tiedollista ja taidollista osaamista.

Työkokemus

Työkokemukseksi hyväksytään sähköasennustöihin rekisteröidyn (merkintä A Tukesin sähköurakoitsijarekisterissä) ja kaupparekisteriin rekisteröidyn toiminnanharjoittajan palveluksessa saatu sähkötyökokemus.

Työkokemuksen tulee olla riittävän laaja-alaista sähkölaitteistojen rakentamiseen perehdyttävää työtä. Vähintään puolet vaadittavasta työkokemusajasta tulee muodostua riittävän laaja-alaisista kiinteistöjen tai vastaavien kohteiden sähkölaitteistojen suunnittelu-, rakentamis-, tarkastus- tai asennusvalvontatehtävistä. Työkokemus osoitetaan työnantajan antamalla työtodistuksella.

Työkokemuksen hyväksyntä ennen pätevyystodistuksen vaatimuksena olevaa koulutusta

Ennen vaadittua tutkintoa tai koulutusta olevasta työkokemuksesta voidaan hyväksyä ajallisesti puolet (työkokemusaika jaetaan kahdella), jos työkokemus on riittävän laaja-alaista kiinteistöjen sähköasennustöihin perehdyttävistä tehtävistä.

Turvallisuustutkinto

Hakijalla tulee olla hyväksytysti suoritettu voimassaoleva TUKESin ohjeessa ”sähköturvallisuustutkinnot” määritelty sähköturvallisuustutkinto 2. Turvallisuustutkinto on voimassa todistukseen merkityn ajan. Tutkintotodistuksen voimassaoloaika lasketaan todistuksen allekirjoittamispäivästä.  Sähköturvallisuustutkinnosta lisätietoa TUKESin verkkosivuilta. Tutkintojen järjestämisajankohdat ja paikat.

Ulkomaisen pätevyystodistuksen vaihto ja hakeminen

Euroopan talousalueen jäsenvaltiosta, joissa edellytetään sähkötöissä pätevyystodistus, voidaan siellä annettu pätevyystodistus vaihtaa töidenjohto-oikeudeltaan vastaavaan suomalaiseen pätevyystodistukseen.
Mikäli hakija on toiminut sähköasennustöistä vastaavana teknisenä johtajana jossakin toisessa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, voidaan hänelle myöntää suomalainen pätevyystodistus ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/42/EY III osaston II luvussa asetettujen ehtojen mukaan. Hakijan tulee lisäksi liittää hakemukseensa asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tai elimen antama toiminnan luonnetta ja kestoa koskeva todistus.

SETI Oy käsittelee suomen- ja ruotsinkieliset hakemukset. Muulla kielellä olevat asiapaperit tulee hakijan käännättää suomen kielelle.