Behörighetsintyg

BEHÖRIGHETSINTYG

Behörighetsintyget berättigar till att utföra elarbeten, som berör elanläggningar i bostad eller bostadsbyggnad, som är i egen eller nära släktings besittning. Med nära släkting avses make/maka samt egna eller makens/makans barn, föräldrar samt mor- eller farföräldrar.

För ett sådant elmonterings- eller reparationsarbete BÖR ALLTID göras en säkerhetskontroll av därtill behörig kontrollör eller inrättning, om inte arbetet kan anses vara obetydligt. Som ett obetydligt arbete, för vilket säkerhetskontroll ej behöver göras, kan anses arbete, för vilket man enligt VNa (1434/2016) 5§ ej behöver göra besiktingsprotokoll för ibruktagandet. Den som utför ett obetydligt elarbete bör också ha behörighetsintyg.

SKOLNING OCH ARBETSERFARENHET

 • har avlagt teknisk högskoleexamen i ifrågavarande bransch samt skaffat sig sex månaders praktik i elarbeten;

 • har avlagt ingenjörs- eller teknikerexamen i ifrågavarande bransch samt skaffat sig sex månaders praktik i elarbeten;

 • har avlagt yrkesexamen, specialyrkesexamen eller motsvarande skolning eller examen enligt tidigare fordringar samt skaffat sig sex månaders praktik i elarbeten;

 • har avlagt yrkesmässig grundexamen eller motsvarande skolning eller examen enligt tidigare fordringar samt skaffat sig ett års praktik i elarbeten; eller

 • har skaffat sig sex års praktik i elarbeten samt tillräcklig baskunskap inom branschen.

Ovannämnd arbetserfarenhet bör vara tillräckligt omfattande och ge tillräcklig kännedom om elbranschen.

Noggrannare beskrivning av ovan avsedd examen eller motsvarande skolning:
Högskoleexamen för tillämplig teknisk bransch eller fortsatta kompletterande studier bör innehålla åtminstone 45 studiepoäng gällande elbranschen. Studierna kan vara teorikurser, laboratoriekurser, praktik, projektstudier eller motsvarande andra studier. Praktik och arbete för lärdomsprov räknas dock inte med i studiepoängen.

Övrig examen för tillämplig teknisk bransch bör innehålla åtminstone 40 studieveckor gällande elbranschen.

Studierna bör omfatta nedan uppräknade ämnesområden sålunda, att studierna i varje punkt innehåller åtminstone 1,5 studiepoäng eller 1 studievecka. Efter ämnesområdet har dess innehåll angivits noggrannare.

Ämnesområdena är:

 • Teoretisk elteknik och elmätningsteknik
  • komponenter inom elteknik, strömkretslagarna, räknemetoderna gällande strömkretsar, elmagnetism, induktionsfenomen, grunden för växelström, de viktigaste räknemetoderna för växelströmkretsar, resonansfenomen, kompensering,

  • symmetriskt och osymmetriskt 3-fassystem, spänningsfall, övervågsteori,

  • elektrostatik och elektrisk hållfasthet,

  • mätning av ström, spänning och effekt i elkraftsystem, mätning av energi samt elkvalitet;

 • elsäkerhetsföreskrifter och -standarder

  • elbranschens föreskrifter enligt lämplig omfattning på elsäkerhetsexamen angående de viktigaste standarderna

 • elarbetssäkerhet

  • säkerhetsskolning för elarbeten enligt kapitel 4 a,

  • elektricitetens inverkan på människan, elolycksfall och handlande i dessa, elanläggningars och elmonteringars säkerhetsmetoder

 • överförings- och fördelningsnät för elektricitet

  • montering av jordkabel och luftledning

 • byggnadens elnät

  • skyddsmetoder, fördelningssystem

  • monteringssätt, klassificering av utrymmen, monteringar i olika utrymmen

  • mätning av apparatur, ledningar och kablar

  • elteknisk dokumentation

  • elektrisk drift

 • kontroll av elsäkerhet

  • vid ibruktagandet av fastigheten,

  • i tillämpade delar: vid ibruktagandet av fördelningsnätet

Examen bör ge ovan fordrat teoretiskt och praktiskt kunnande.
SETI Oy behandlar finsk- och svenskspråkiga ansökningar. Handlingar på andra språk bör sökanden själv låta översättas till finska.