Elbehörighet 1

INTYG ÖVER ELBEHÖRIGHET 1 (EB1)

Intyg över Elbehörighet 1 berättigar att arbeta som ledare för alla slags elarbeten och driftsledare med undantag av monterings-, reparations- och servicearbeten av hissar.

Villkor för erhållande av behörighetsintyget är att den sökande visar sig uppfylla de krav som fordras beträffande skolning och praktik inom elbranschen samt att den sökande har avlagt godkänd elsäkerhetsexamen.

Skolning

Lämplig teknisk högskoleexamen, elkraftsingenjörs-, elkraftstekniker- eller motsvarande examen.

Lämplig teknisk högskoleexamen eller kompletterande studier bör innehålla minst 45 studiepoäng inom elbranschen. Studierna kan vara teorikurser, laboratoriekurser, praktik, projektstudier eller motsvarande andra studier. Praktik och arbete för lärdomsprov räknas dock inte med i studiepoängen.

Annan lämplig teknisk examen bör innehålla minst 40 studieveckor av studier inom elbranschen. Studierna bör omfatta nedan nämnda ämnesområden sålunda, att studierna i varje punkt innehåller åtminstone 1,5 studiepoäng eller 1 studievecka. Efter ämnesområdet har noggrannare angivits dess innehåll. Ämnesområdena är:

Teoretisk elteknik och elmätningsteknik

 • Komponenter inom elteknik, strömkretslagarna, räknemetoderna gällande strömkretsar, elmagnetism, induktionsfenomen, grunden för växelström, de viktigaste räknemetoderna för växelströmkretsar, resonansfenomen, kompensering,
 • Symmetriskt och osymmetriskt 3-fassystem, spänningsfall, övervågsteori,
  elektrostatik och elektrisk hållfasthet,
 • Mätning av ström, spänning och effekt i elkraftsystem, mätning av energi samt elkvalitet

Elsäkerhetsföreskrifter och -standarder

 • Elbranschens föreskrifter enligt lämplig omfattning på elsäkerhetsexamen och angående dem de viktigaste standarderna

Elarbetssäkerhet

 • Säkerhetsskolning för elarbeten enligt kapitel 4 a,
 • Elektricitetens inverkan på människan, elolycksfall och handlande i dessa
 • Elanläggningars och elmonteringars säkerhetsmetoder

Överförings- och fördelningsnät för elektricitet samt högspänningsteknik

 • Elöverföringssystem, överspänning och överspänningsskydd, elkvalitet,
 • Komponenterna för fördelning av elektricitet, apparatur, teknisk mätning av linjerna, reläskydd för kortslutning och jordfel
 • Automation och fjärrstyrning av elfördelning

Byggnadens elnät

 • Skyddsmetoder, fördelningssystem
 • Monteringssätt, klassificering av utrymmen, monteringar i olika utrymmen
 • Mätning av apparatur, ledningar och kablar
 • Elteknisk dokumentation
 • Elektrisk drift

Kontroll av elsäkerhet

 • Vid ibruktagandet av fastigheten
 • I tillämpliga delar vid ibruktagande av fördelningsnätet

Examen bör ge ovan fordrat teoretiskt och praktiskt kunnande.

Arbetserfarenhet

Efter avlagd examen minst två års tillräckligt omfattande arbetserfarenhet, som ger grundläggande orientering i ledning av elarbeten, hos entreprenör som är registrerad av elsäkerhetmyndigheten eller hos entreprenör som övervakar högspänningsaparatur och som gör arbete riktat mot högspänningsaparatur . Av praktiktiden bör åtminstone 1 år ha skaffats i uppgifter som ger förtrogenhet i ledning av skötsel och montering av elanläggningar för över 1000 V växelspänning eller över 1500 V likspänning.

Av den arbetserfarenhet som personen skaffat sig före den utbildning som krävs för behörigheten, kan hälften beaktas. Då bör den sökande ha avlagd minst tvåårig utbildning som lämpar sig för arbeten inom elbranschen och den bör vara tillräckligt omfattande för att ge förtrogenhet i ledningsuppgifter av elarbeten.

Säkerhetsexamen

Den sökande bör inneha ett i kraft varande intyg över godkänt avlagd elsäkerhetsexamen 1 i enlighet med TUKES anvisning S5. Säkerhetsexamen är i kraft den tid, som angivits i intyget. Tiden räknas från den dag intyget utfärdats. Tidpunkt och plats för av anordnande av säkerhetsexamen.

Byte och beviljande av utländskt behörighetsintyg

Behörighetsintyg beviljade i någon av europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsstater, där behörighetsintyg förutsätts, kan utbytas till motsvarande finskt behörighetsintyg.

Om den sökande har arbetat som ansvarig teknisk ledare av elarbeten i någon annan Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemstat, kan han beviljas finskt behörighetsintyg enligt vilkoren i europeiska parlamentets och rådets direktiv för erkännande av yrkeskompetens 2005/36/EG :s III avdelningens II kapittel. Sökande bör dessutom bifoga till sin ansökan ett intyg av ifrågavarande stats behöriga myndighet där det framgår verksamhetens natur och längd.

SETI Oy behandlar finsk- och svenskspråkiga ansökningar. Handlingar på andra språk bör sökanden själv låta översättas till finska.