Elbehörighet 2

INTYG ÖVER ELBEHÖRIGHET 2 (EB2)

Intyg över Elbehörighet 2 berättigar till att arbeta som ledare för elarbeten och driftsledare för elmateriel och elanläggningar för högst 1000 V växelspänning och 1500 V likspänning, med undantag av monterings-, reparations- och underhållsarbeten på hissar.

Villkor för erhållande av behörighetsintyget är att den sökande visar sig uppfylla de krav som fordras beträffande skolning och praktik inom elbranschen samt att den sökande har avlagt godkänd elsäkerhetsexamen.

SKOLNING OCH ARBETSERFARENHET

 1. Lämplig teknisk högskole-, elkraftsingenjörs- eller elkraftsteknikersexamen samt minst 2 års praktik efter examen, eller

 2. Lämplig grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller motsvarande lägre skolning eller examen och därefter minst 3 års praktik.

SKOLNING

Lämplig teknisk högskoleexamen eller kompletterande studier bör innehålla minst 45 studiepoäng inom elbranschen. Studierna kan vara teorikurser, laboratoriekurser, praktik, projektstudier eller motsvarande andra studier. Praktik och arbete för lärdomsprov räknas dock inte med i studiepoängen.
Annan lämplig teknisk examen bör innehålla minst 40 studieveckor av studier inom elbranschen.
Studierna bör omfatta nedan nämnda ämnesområden sålunda, att studierna i varje punkt innehåller åtminstone 1,5 studiepoäng eller 1 studievecka. Efter ämnesområdet har det noggrannare angivits dess innehåll. Ämnesområdena är:

 • Teoretisk elteknik och elmätningsteknik

  • komponenter inom elteknik, strömkretslagarna, räknemetoderna gällande strömkretsar, elmagnetism, induktionsfenomen, grunden för växelström, de viktigaste räknemetoderna för växelströmkretsar, resonansfenomen, kompensering,

  • symmetriskt och osymmetriskt 3-fassystem, spänningsfall, övervågsteori,

  • elektrostatik och elektrisk hållfasthet,

  • mätning av ström, spänning och effekt i elkraftsystem, mätning av energi samt elkvalitet;

 • elsäkerhetsföreskrifter och -standarder

  • elbranschens föreskrifter enligt lämplig omfattning på elsäkerhetsexamen angående de viktigaste standarderna

 • elarbetssäkerhet

  • säkerhetsskolning för elarbeten enligt kapitel 4 a,

  • elektricitetens inverkan på människan, elolycksfall och handlande i dessa, elanläggningars och elmonteringars säkerhetsmetoder

 • överförings- och fördelningsnät för elektricitet

  • montering av jordkabel och luftledning

 • byggnadens elnät

  • skyddsmetoder, fördelningssystem

  • monteringssätt, klassificering av utrymmen, monteringar i olika utrymmen

  • mätning av apparatur, ledningar och kablar

  • elteknisk dokumentation

  • elektrisk drift

 • kontroll av elsäkerhet

  • vid ibruktagandet av fastigheten,

  • i tillämpade delar: vid ibruktagandet av fördelningsnätet

Examen bör ge ovan fordrat teoretiskt och praktiskt kunnande.

Arbetserfarenhet

Till arbetserfarenhet räknas endast hos av elsäkerhetsmyndigheten för elinstallationsarbeten registerad entreprenör fådd arbetserfarenhet.
Ovan nämnd arbetserfarenhet bör vara tillräckligt omfattande för byggande av elinstallationer och ge inledande orientering i ledning av elarbeten.

Godkännande av arbetserfarenhet, som personen skaffat sig före den utbildning som krävs för behörigheten:

Av dylik arbetserfarenhet kan hälften beaktas, om arbetserfarenheten är tillräckligt omfattande för att ge förtrogenhet med elinstallationsarbeten i fastigheter.

Säkerhetsexamen

Den sökande bör inneha ett i kraft varande intyg över godkänt avlagd elsäkerhetsexamen 1 eller 2 i enlighet med TUKES anvisning S5. Säkerhetsexamen är i kraft den tid, som angivits i intyget. Tiden räknas från den dag intyget utfärdats. Tilläggsuppgifter om elsäkerhetsexamen finns i TUKES anvisning S5. Tidpunkt och plats för anordnande av examen.

Byte och beviljande av utländskt behörighetsintyg

Behörighetsintyg beviljade i någon av europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemsstater, där behörighetsintyg förutsätts, kan utbytas till motsvarande finskt behörighetsintyg.

Om den sökande har arbetat som ansvarig teknisk ledare av elarbeten i någon annan Europeiska ekonomiska samarbetsområdets medlemstat, kan han beviljas finskt behörighetsintyg enligt vilkoren i europeiska parlamentets och rådets direktiv för erkännande av yrkeskompetens 2005/36/EG :s III avdelningens II kapittel. Sökande bör dessutom bifoga till sin ansökan ett intyg av ifrågavarande stats behöriga myndighet där det framgår verksamhetens natur och längd.

SETI Oy behandlar finsk- och svenskspråkiga ansökningar. Handlingar på andra språk bör sökanden själv låta översättas till finska.