Komplettering av examen

Enligt elsäkerhetslagen (1135/2016) kräver elbehörigheterna lämplig examen. De enda undantagen är i vissa fall elbehörighet 3 eller begränsad elbehörighet 3 begränsad till det arbetsområde som stämmer överens med arbetserfarenheten.

De grundläggande kraven med avseende på studiernas innehåll i de lämpliga examina definieras i 3 § och 4 § statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten (1435/2016). I ovannämnda paragrafer har kraven på studiernas innehåll och omfattning beskrivits. I 3 § 1 mom. beskrivs kraven på totalmängden av studier inom elbranschen i examina på olika nivåer. Totalmängden skall omfatta de i 2 mom. nämnda ämnesområdena, så att varje ämnesområdes omfattning är minst 1,5 studie- eller kompetenspoäng eller en studievecka.

Om examen inte uppfyller kraven på lämplig examen, kan den kompletteras till lämplig examen i en läroanstalt av motsvarande nivå som den där den ursprungliga examen har avlagts:

  • en högskoleexamen inom det tekniska området kan kompletteras i högskolor eller yrkeshögskolor
  • en ingenjörs- eller teknikerexamen (eller motsvarande tidigare examen) inom elkraftteknik kan kompletteras i yrkeshögskolor
  • grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen (eller motsvarande tidigare examen) kan kompletteras i yrkesskolor eller vuxenutbildningscentrum

 

En plan för komplettering av studierna uppgörs tillsammans med läroanstalten på basis av studiernas innehåll i den redan avlagda examen så, att den ursprungliga examen tillsammans med de kompletterande studierna uppfyller studiernas grundläggande krav som uppställts i statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten (1435/2016).

Efter de kompletterande studierna påvisas att kraven på lämplig examen enligt elsäkerhetslagen uppfylls genom examensbetyget i original (inklusive utdrag över studieprestationer) och ett utdrag över de kompletterande studiernas studieprestationer. Läroanstalten utfärdar även ofta ett utlåtande om examen som kompletterats till lämplig examen, med vilket bekräftas att definitionen angående lämplig examen uppfylls. Det är bra att bifoga ett sådant eventuellt utlåtande till ansökan eller dess komplettering.

Det uppdaterade innehållet i statsrådets förordning kan kontrolleras på Tukes webbsida.