Hissbehörighet

Hissbehörighet berättigar till att arbeta som ledare av underhålls-, reparations- och ombyggnadsarbeten på hissar, inklusive sådana elarbeten som behövs vid hissarbete. Hissbehörighet krävs också för underhålls-, reparations- och ombyggnadsarbeten på paternosterhissar för personbefordran, lätthissar, rulltrappor och rullramper.

För hissbehörighet krävs avlagd hissäkerhetsexamen samt
1) en lämplig högskoleexamen inom det tekniska området, ingenjörsexamen eller teknikerexamen eller en lämplig yrkesexamen inom hissbranschen och efter avlagd examen minst två års tillräckligt omfattande arbetserfarenhet som ger förtrogenhet med ledning av underhålls-, reparations- och ombyggnadsarbeten på hissar, eller

2) en lämplig grundexamen inom elbranschen och efter avlagd examen minst tre års tillräckligt omfattande arbetserfarenhet som ger förtrogenhet med ledning av underhålls-, reparations- och ombyggnadsarbeten på hissar.

Av den arbetserfarenhet som personen skaffat sig före den utbildning som krävs för behörigheten kan för intyg över hissbehörighet hälften beaktas, om arbetserfarenheten är tillräckligt omfattande för att ge förtrogenhet med hissarbeten.

Närmare bestämmelser om studieinnehållet i en i 2 mom. avsedd lämplig examen eller utbildning som kompletterar den utfärdas genom förordning av statsrådet.

Studieinnehållet i examen för hissbehörighet

En i 46 § 2 mom. i hissäkerhetslagen avsedd lämplig ingenjörsexamen och teknikerexamen inom det tekniska området och yrkesexamen inom hissbranschen och grundexamen inom elbranschen ska innehålla minst 30 kompetenspoängs studier inom ämnesområdena enligt 2 mom. och en lämplig högskoleexamen inom det tekniska området minst 25 studiepoängs studier inom ämnesområdena enligt 2 mom.
Studierna ska omfatta följande ämnesområden så att studiernas omfattning i varje punkt är minst 1,5 kompetenspoäng eller 1,5 studiepoäng:
1) teoretisk elektroteknik och elmätningsteknik,
2) elsäkerhetsbestämmelser och elsäkerhetsstandarder som krävs för elsäkerhetsexamen,
3) säkerhet vid elarbeten och elströmmens effekt,
4) dimensionering av, skyddet för och dokumentering av en elapparats skarvsladd,
5) besiktningar och mätningar som hänför sig till elsäkerheten.

En fristående examen ska motsvara de kunskaper och färdigheter som krävs enligt 1 mom.

Säkerhetsexamen

Med hissäkerhetsexamen avses en examen som visar att personen ifråga är förtrogen med bestämmelserna, föreskrifterna och anvisningarna om säkerheten i hissarbeten.
Hissäkerhetsmyndigheten fastställer examensfordringarna samt examensintygets innehåll och form. Hissäkerhetsmyndigheten sörjer dessutom för ordnandet av examina och utövar tillsyn över nivån på och bedömningen av dem.Säkerhetsexamen är i kraft enligt den tid som angivits på intyget. Intygets räknas vara i kraft fr.o.m. den dagen intyget undertecknats. Mera information om hiss säkerhetsintyget i TUKES www-sidor. Hiss säkerhetsexamen ordnas av TUKES.

SETI Oy behandlar finsk- och svenskspråkiga ansökningar. Handlingar på andra språk bör sökanden själv låta översättas till finska.