Elbehörighet 3

INTYG ÖVER ELBEHÖRIGHET 3 (EB3)

Intyg över Elbehörighet 3 berättigar att arbeta som ledare för elarbeten vid reparation av elmateriel som är avsedd att anslutas till ett nät med växelspänning på högst 1000 V eller likspänning på högst 1500 V, med undantag av hissarbeten.

INTYG ÖVER OBEGRÄNSAD ELBEHÖRIGHET 3
SKOLNING OCH ARBETSERFARENHET

 • avlagd lämplig högskoleexamen inom det tekniska området och 6 månaders arbetserfarenhet i elarbeten;

 • avlagd lämplig ingenjörs- eller teknikerexamen inom elbranschen och 6 månaders arbetserfarenhet i elarbeten;

 • avlagd lämplig yrkesexamen, specialyrkesexamen eller motsvarande tidigare utbildning eller examen och 6 månaders arbetserfarenhet i elarbeten;

 • avlagd lämlig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande tidigare utbildning eller examen och 1 års arbetserfarenhet i elarbeten

 • 6 års arbetserfarenhet i elarbeten och tillräckliga grundläggande kunskaper i branschen.

Skolning

Lämplig teknisk högskoleexamen eller kompletterande studier bör innehålla minst 45 studiepoäng inom elbranschen. Studierna kan vara teorikurser, laboratoriekurser, praktik, projektstudier eller motsvarande andra studier. Praktik och arbete för lärdomsprov räknas dock inte med i studiepoängen.

Annan lämplig teknisk examen bör innehålla minst 40 studieveckor av studier inom elbranschen.

Studierna bör omfatta nedan nämnda ämnesområden sålunda, att studierna i varje punkt innehåller åtminstone 1,5 studiepoäng eller 1 studievecka. Efter ämnesområdet har noggrannare angivits dess innehåll. Ämnesområdena är:

 • teoretisk elteknik och elmätningsteknik:

  • komponenter inom elteknik, strömkretslagarna, räknemetoderna gällande strömkretsar, elmagnetism, induktionsfenomen, grunden för växelström, de viktigaste räknemetoderna för växelströmkretsar, resonansfenomen, kompensering,

  • symmetriskt och osymmetriskt 3-fassystem, spänningsfall, övervågsteori,

  • elektrostatik och elektrisk hållfasthet,

  • mätning av ström, spänning och effekt i elkraftsystem, mätning av energi samt elkvalitet;

 • elsäkerhetsföreskrifter och -standarder:

  • elbranschens föreskrifter enligt lämplig omfattning på elsäkerhetsexamen och angående dem de viktigaste standarderna;

 • elarbetssäkerhet:

  • säkerhetsskolning för elarbeten enligt kapitel 4 a,

  • elektricitetens inverkan på människan, elolycksfall och handlande i dessa, elanläggningars och elmonteringars säkerhetsmetoder

 • byggnadens elnät:

  • skyddsmetoder, fördelningssystem,

  • monteringssätt, klassificering av utrymmen, monteringar i olika utrymmen,

  • mätning av apparatur, ledningar och kablar,

  • elteknisk dokumentation,

  • elektrisk drift;

 • kontroll av elsäkerhet:

  • vid ibruktagandet av fastigheten,

Examen bör ge ovan fordrat teoretiskt och praktiskt kunnande.

Arbetserfarenhet

Till arbetserfarenhet räknas endast praktik hos av elsäkerhetsmyndigheten för elinstallationsarbeten registerad entreprenör.

Säkerhetsexamen

Den sökande bör inneha ett i kraft varande intyg över godkänt avlagd elsäkerhetsexamen 1 eller 2 i enlighet med TUKES anvisning S5. Säkerhetsexamen är i kraft den tid, som angivits i intyget. Tiden räknas från den dag intyget utfärdats. Tilläggsuppgifter om elsäkerhetsexamen finns i TUKES anvisning S5. Tidpunkt och plats för anordnande av examen.

INTYG ÖVER BEGRÄNSAD ELBEHÖRIGHET 3

SKOLNING OCH ARBETSERFARENHET

 • Om arbetet berör enskild elapparatur- eller elanläggningsgrupp, kan intyg över elbehörighet 3 erhållas efter 2 års praktik av i frågavarande arbeten;

 • Om arbetserfarenheten inte varit tillräckligt omfattande, kan av bedömningsorganet på begäran beviljas ett behörighetsintyg begränsat till det arbetsområde som stämmer överens med arbetserfarenheten;

 • Ett behörighetsintyg begränsat till det arbetsområde inom elbranschen som motsvarar sökandens utbildning, kan av bedömningsorganet på ansökan beviljas den som inom arbetsområdet har avlagt en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller motsvarande tidigare utbildning eller examen och skaffat sig sex månaders arbetserfarenhet av elarbeten inom arbetsområdet. Ovannämnd examen bör innehålla:

Lämplig teknisk yrkesexamen bör innehålla minst 20 studieveckor inom elbranscen och lämplig teknisk högskoleexamen bör innehålla minst 25 studiepoäng i elbranschen. Studierna bör omfatta nedan nämda ämnesområden sålunda, att studierna i varje punkt motsvarar åtminstone 1,5 studiepoäng eller 1 studievecka. Efter ämnesområdena har noggrannare angivits dess innehåll. Ämnesområdena är:

 • teoretisk elteknik och elmätningsteknik:

  • komponenter inom elteknik, strömkretslagarna, räknemetoderna gällande strömkretsar, elmagnetism, induktionsfenomen, grunden för växelström, de viktigaste räknemetoderna för växelströmkretsar;

 • elsäkerhetsföreskrifter och standarder:

  • elbranschens föreskrifter enligt lämplig omfattning på elsäkerhetsexamen och angående dem de viktigaste standarderna;

 • elarbetssäkerhet:

  • säkerhetsskolning för elarbeten enligt kapitel 4 a,

  • elektricitetens inverkan på människan, elolycksfall och handlande i dessa, elanläggningars och elmonteringars säkerhetsmetoder;

 • byggnadens elnät:

  • skyddsmetoder, fördelningssystem,

  • monteringssätt, klassificering av utrymmen, monteringar i olika utrymmen,

  • mätning av apparatur, ledningar och kablar,

  • elteknisk dokumentation,

  • elektrisk drift;

 • kontroll av elsäkerhet:

  • vid ibruktagandet av fastigheten.

Examen bör ge ovan fordrat teoretiskt och praktiskt kunnande.

Arbetserfarenhet

Omfattningen av arbetserfarenheten bedöms alltid enskilt i enlighet med innehållet i arbetsintyget. Sökanden kan beviljas ett behörighetsintyg begränsat till det arbetsområde som stämmer överens med arbetserfarenheten.

Säkerhetsexamen

Den sökande bör inneha ett i kraft varande intyg över godkänt avlagd elsäkerhetsexamen 1, 2 eller 3 i enlighet med TUKES anvisning S5. Säkerhetsexamen är i kraft den tid, som angivits i intyget. Tiden räknas från den dag intyget utfärdats. Tilläggsuppgifter om elsäkerhetsexamen finns i TUKES anvisning S5. Tidpunkt och plats för anordnande av examen.

SETI Oy behandlar finsk- och svenskspråkiga ansökningar. Handlingar på andra språk bör sökanden själv låta översättas till finska.