OL-urakoitsijahyväksyntä

OL-urakoitsijahyväksyntä on tarkoitettu yritykselle, joka asentaa ja/tai ylläpitää optisia liityntäverkkoja (tietoliikenne). Optisilla liityntäverkkotöillä tarkoitetaan muun muassa jakamoteknisiä asennuksia, kuitujen asennuksia jatkoksissa ja päätteissä sekä kaapeleiden testauksia ja mittauksia. Liityntäverkon optisen kaapeloinnin suunnittelun ja mitoituksen periaatteet on myös tunnettava.


OL-urakoitsijahyväksynnän vaatimukset

Vastuuhenkilö

Yrityksellä on oltava OL-pätevyystodistuksen omaava vastuuhenkilö liityntäverkkojen asennus- ja /tai ylläpitotöihin. Mikäli yrityksen liityntäverkkotöiden vastuuhenkilö on estynyt hoitamasta tehtäväänsä muuten kuin lyhytaikaisen poissaolon vuoksi, on uusi vastuuhenkilö nimettävä 3 kuukauden kuluessa.

Mittaus- ja tarkastuslaitteet sekä vaaditut työvälineet

Yrityksellä on oltava käytössään taulukossa 1 kuvatut mittaus- ja testauslaitteet, jotka on kalibroitu mittalaitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Mittalaitteiden kalibrointitodistukset on esitettävä pyydettäessä SETI Oy:lle. Yritys voi vaihtoehtoisesti sitoutua käyttämään liityntäverkkomittauksissa mittauspalveluja toimittavaa alihankkijayritystä, jonka mittalaitteita koskevat samat vaatimukset kuin hyväksynnän omaavaa yritystä.

Yrityksellä on käytettävissään:

 • Optinen tehomittapari yksimuotokuidun vaimennuksen mittaamiseksi
 • Näkyvän valon laservalolähetin
 • Valokuitututka (OTDR) varustettuna etu- ja takamittakuiduin
 • Kuitumikroskooppi

Vaaditut työvälineet:

 • Jatkoskone (ytimen mukaan kohdistava)
 • Optisten liittimien puhdistusvälineet
 • Asianmukainen työskentelysuoja ulkotöissä

Taulukko 1: Yritykseltä edellytettävät mittaus- ja testauslaitteet ja työvälineet

Mittaus- ja testauslaitteiden kalibrointi

Mittalaitteiden tulee olla jäljitettävissä (valmistus- tai sarjanumero) ja ne on suositeltavaa kalibroida vähintään kerran vuodessa. Kalibrointi on suoritettava kuitenkin aina mittalaitteen toimittajan ohjeiden mukaisesti tehtaalla tai mittalaitevalmistajan valtuuttamassa yrityksessä tai laitoksessa. Jos yrityksellä on käytössään useita kappaleita samoihin mittauksiin tarkoitettuja mittalaitteita, tulee ainakin yhdellä laitteella olla voimassa oleva kalibrointitodistus. Muut mittalaitteet voidaan varmentaa vertailumittauksilla kalibroituun mittalaitteeseen nähden. Tarvittaessa myös muut mittalaitteet voidaan joutua kalibroimaan.


Julkaisut ja ohjeet

Yrityksellä on käytettävissä työaluetta koskevat ajantasaiset julkaisut tarvittaessa:

 • Työn tilaajan kuten operaattorin asennus- ja ylläpito-ohjeet
 • Kuntien ja operaattorien yms. maanalaisten rakenteiden ja johtojen sijaintitiedot
 • Luvat kaapeleiden sijoittamiseen: Pirkanmaan ELY-keskus
 • Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset (InfraRYL)
 • Telekaapelit ja maantiet (Tiehallinto)
 • ICT-alan työturvallisuusohje katto- ja seinätöissä (Työturvallisuuskeskus)
 • Viestintäviraston määräykset:
  • M43 Viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta
  • M54 Viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista
  • M71 Yhteisrakentamisen keskitetylle tietopisteelle toimitettavat tiedot (määräys valmisteilla)
 • Optiset liityntäverkot, Viestintäviraston työryhmäraportti
 • Optiset liityntäverkot, suunnittelu, asennus ja testaus, ST-ohjeisto 18, Sähkötieto ry
 • SFS-EN 50174-3 Tietotekniikka. Kaapeloinnin asentaminen. Osa 3: Asennuksen suunnittelu ja asennuskäytännöt ulkotiloissa: Standardissa määritellään kaapelien ulkoasennuksiin liittyviä seikkoja kuten esim. kaapelin korkeus tien ylityksessä ja kaapelin upotussyvyys maassa.
 • SFS 3161 Maanalaisten johtojen kartta. Piirrosmerkit, esitys- ja valmistustavat. Standardissa sisältää maanalaisten johtojen ja niihin liittyvien laitteiden sijaintia esittävien karttojen laatimiseen tarvittavat piirrosmerkit ja esitystavat sekä suositukset näissä käytettäviksi tarkoitetuista pohjakartoista.

 

Asennuskomponentit ja -materiaalit

Yrityksen on käytettävä asiakkaan toimittamia tai muussa tapauksessa yleisesti saatavana olevia EN- tai ISO/IEC -standardien mukaisia kaapeleita, komponentteja ja muita asennusmateriaaleja tai uusia korkealuokkaisia tuotteita, joista ei ole olemassa tuotestandardeja, mutta valmistaja vakuuttaa niiden täyttävän asetetut yleiset vaatimukset.


Voimassaolo ja uusiminen

OL-urakoitsijahyväksyntä on voimassa toistaiseksi. Hyväksynän voimassaolo edellyttää, että yrityksen nimetyn vastuuhenkilön pätevyystodistus on voimassa ja yrityksen toiminta täyttää hyväksynnän ehdot. Hyväksytty yritys on oikeutettu käyttämään OL-urakointitunnusta. SETI Oy ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä yrityksistä SETIpro-rekisterissä. Yrityksen muuttuneista tiedoista on ilmoitettava SETI Oy:lle.

Tarkemmat kriteerit täällä.

9.2.2021