OL-urakoitsija -hyväksyntä

OL-urakoitsijahyväksynnän kriteerit

Hyväksyntä myönnetään hakemuksesta yritykselle, joka asentaa ja/tai ylläpitää optisia liityntäverkkoja sekä täyttää seuraavat OL-urakoitsijan kriteerit.

Liityntäverkkotöiden vastuuhenkilö

Yrityksen liityntäverkkotöiden asennus- ja /tai ylläpitotöiden vastuuhenkilö on nimettävä. Nimetyllä vastuuhenkilöllä on oltava voimassa oleva OL-asiantuntijapätevyys.

OL-vastuuhenkilön vaihtuminen: Jos yrityksen liityntäverkkotöiden vastuuhenkilö vaihtuu, on yrityksen nimettävä uusi vastuuhenkilö 3 kk kuluessa edellisen vastuuhenkilön tehtävän päättymisestä. Uudella vastuuhenkilöllä tulee olla voimassa oleva OL-asiantuntijapätevyys.

Mittaus- ja tarkastuslaitteet sekä vaaditut työvälineet

Yrityksellä on käytössään taulukossa 1 kuvatut mittaus- ja testauslaitteet, jotka on kalibroitu mittalaitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Mittalaitteiden kalibrointitodistukset on esitettävä pyydettäessä SETI Oy:lle.

Yritys voi vaihtoehtoisesti sitoutua käyttämään liityntäverkkomittauksissa mittauspalveluja toimittavaa alihankkijayritystä, jolla on käytössään taulukon 1 mukaiset mittalaitteet, jotka on kalibroitu mittalaitetoimittajan ohjeiden mukaisesti. Alihankkijayritys on velvollinen esittämään mittalaitteidensa kalibrointitodistukset SETI Oy:lle pyydettäessä.

Yrityksellä on käytettävissään:

 • Optinen tehomittapari yksimuotokuidun vaimennuksen mittaamiseksi
 • Näkyvän valon laservalolähetin
 • Valokuitututka (OTDR) varustettuna etu- ja takamittakuiduin
 • Kuitumikroskooppi

Vaaditut työvälineet:

 • Jatkoskone (ytimen mukaan kohdistava)
 • Optisten liittimien puhdistusvälineet
 • Asianmukainen työskentelysuoja ulkotöissä

Taulukko 1: Yritykseltä edellytettävät mittaus- ja testauslaitteet ja työvälineet

Mittaus- ja testauslaitteiden kalibrointi:

Mittalaitteiden tulee olla jäljitettävissä (valmistus- tai sarjanumero) ja ne on suositeltavaa kalibroida vähintään kerran vuodessa. Kalibrointi on suoritettava kuitenkin aina mittalaitteen toimittajan ohjeiden mukaisesti tehtaalla tai mittalaitevalmistajan valtuuttamassa yrityksessä tai laitoksessa, josta on todistuksena kalibrointitodistus. Mittalaitteiden kalibrointitodistukset on esitettävä pyydettäessä SETI Oy:lle. Jos yrityksellä on käytössään useita kappaleita samoihin mittauksiin tarkoitettuja mittalaitteita, tulee ainakin yhdellä laitteella olla voimassa oleva kalibrointitodistus. Yritys on tällöin velvollinen vertaamaan muiden samoihin mittauksiin tarkoitettujen mittalaitteiden suoritusarvoja kalibroituun mittalaitteeseen ja tarvittaessa kalibroida myös muut mittalaitteet.

Julkaisut ja ohjeet

Yrityksellä on käytettävissä työaluetta koskevat ajantasaiset julkaisut tarvittaessa:

 • Työn tilaajan kuten operaattorin asennus- ja ylläpito-ohjeet
 • Kuntien ja operaattorien yms. maanalaisten rakenteiden ja johtojen sijaintitiedot
 • Luvat kaapeleiden sijoittamiseen: Pirkanmaan ELY-keskus
 • Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset (InfraRYL)
 • Telekaapelit ja maantiet (Tiehallinto)
 • ICT-alan työturvallisuusohje katto- ja seinätöissä (Työturvallisuuskeskus)
 • Viestintäviraston määräykset:
  • M43 Viestintäverkon sähköisestä suojaamisesta
  • M54 Viestintäverkkojen ja -palvelujen varmistamisesta sekä viestintäverkkojen synkronoinnista
  • M71 Yhteisrakentamisen keskitetylle tietopisteelle toimitettavat tiedot (määräys valmisteilla)
 • Optiset liityntäverkot, Viestintäviraston työryhmäraportti
 • Optiset liityntäverkot, suunnittelu, asennus ja testaus, ST-ohjeisto 18, Sähkötieto ry
 • SFS-EN 50174-3 Tietotekniikka. Kaapeloinnin asentaminen. Osa 3: Asennuksen suunnittelu ja asennuskäytännöt ulkotiloissa: Standardissa määritellään kaapelien ulkoasennuksiin liittyviä seikkoja kuten esim. kaapelin korkeus tien ylityksessä ja kaapelin upotussyvyys maassa.
 • SFS 3161 Maanalaisten johtojen kartta. Piirrosmerkit, esitys- ja valmistustavat. Standardissa sisältää maanalaisten johtojen ja niihin liittyvien laitteiden sijaintia esittävien karttojen laatimiseen tarvittavat piirrosmerkit ja esitystavat sekä suositukset näissä käytettäviksi tarkoitetuista pohjakartoista.

 

Asennuskomponentit ja -materiaalit

Yritys käyttää asiakkaan toimittamia tai muussa tapauksessa yleisesti saatavana olevia EN- tai ISO/IEC -standardien mukaisia kaapeleita, komponentteja ja muita asennusmateriaaleja tai uusia korkealuokkaisia tuotteita, joista ei ole olemassa tuotestandardeja, ja joiden valmistaja vakuuttaa niiden täyttävän asetetut yleiset vaatimukset.

Voimassaolo ja uusiminen

OL-urakoitsijahyväksyntä on voimassa 3 vuotta kerrallaan. Hyväksynnällä on vuosimaksu. Hyväksyntätodistus uusitaan, jos yrityksen nimetyn vastuuhenkilön pätevyystodistus on voimassa ja yrityksen toiminta täyttää hyväksynnän ehdot

Hyväksytty yritys on oikeutettu käyttämään OL -urakoitsijatunnusta. SETI Oy ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä yrityksistä SETIpro-rekisterissä.

Yrityksen muuttuneista tiedoista (esimerkiksi teletöiden vastuuhenkilön vaihtuminen) on ilmoitettava SETI Oy:lle muutoslomakkeella (kts. hakulomakkeet).

OL-urakoitsijahyväksynnän päätöksen ehdot sekä OL-tunnuksen käyttöehdot.

24.8.2018