Sähköpätevyys 1

Sähköpätevyys 1 -todistus oikeuttaa sinua toimimaan sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan tehtävissä kaikissa sähkötöissä lukuun ottamatta hissitöitä.

Pätevyystodistuksen saamiseksi sinun tulee osoittaa pätevyystodistuksen saamiseksi asetetut ehdot sähköalan koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä sinulla tulee olla hyväksytysti suoritettu sähköturvallisuustutkinto 1.

Pätevyyden saamiseksi sinun tulee täyttää sähköturvallisuuslain (1135/2016) 66 §:ssä määritellyt vaatimukset. Koulutuksen tarkempi sisältö ja työkokemuksen laatu on määritelty valtioneuvoston asetuksessa sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016), jonka sisältöä on korjattu valtioneuvoston asetuksella (804/2019).

Koulutus

Sähköpätevyys 1 todistuksen saamiseksi sinulla tulee olla joko soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto, sähkövoima-alan insinöörin tai sähkövoima-alan teknikon tutkinto.

Soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon tai sitä täydentävien opintosuoritusten tulee sisältää alla lueteltuja teoreettisia sähköalan opintoja vähintään 45 opintopistettä tai 30 opintoviikkoa. Opinnot voivat olla teoriakursseja, laboratoriokursseja, harjoitustöitä, projektityöopintoja tai muita vastaavia opintoja. Harjoittelua ja opinnäytetyötä ei kuitenkaan lueta mukaan opintopistemäärään.

Opintojen on koostuttava seuraavista aihealueista siten, että kunkin kohdan opintojen laajuus on vähintään 1,5 opintopistettä tai yksi opintoviikko kuitenkin niin, että edellä mainitut kokonaisopintomäärät täyttyvät.

  • teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka;
  • sähköturvallisuussäädökset ja -standardit;
  • sähkötyöturvallisuus;
  • rakennuksien sähköverkot ja niiden sähkökäytöt;
  • sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset.
  • sähkön siirto- ja jakeluverkot
  • suurjännitetekniikka

 

Sähköpätevyyden edellyttämä koulutus osoitetaan oppilaitoksen antamalla tutkintotodistuksella, jonka liitteenä on ainesivut suoritetuista opinnoista.

Työkokemus

 Pätevyyden edellyttämän koulutuksen jälkeen sinulla tulee olla vähintään kahden vuoden riittävän laaja-alainen sähkötyökokemus. Työkokemuksesta vähintään vuosi tulee olla yli 1 000 voltin vaihtojännitteisten tai yli 1 500 voltin tasajännitteisten sähkölaitteistojen rakentamiseen tai käytön johtamiseen perehdyttävissä tehtävissä.  Lisäksi työkokemukseen tulee sisältyä vähintään vuoden pituinen riittävän laaja-alainen työkokemus kiinteistöjen tai vastaavien kohteiden sähkölaitteistojen rakentamis-, suunnittelu-, tarkastus-, käyttö- tai asennusvalvontatehtävistä. Työkokemus tulee olla hankittu TUKESin sähköurakoitsijarekisteriin ja kaupparekisteriin rekisteröidyn toiminnanharjoittajan palveluksessa.

Työkokemuksen hyväksyntä ennen pätevyystodistuksen vaatimuksena olevaa koulutusta

Mikäli sinulla on ennen pätevyyden edellyttämää soveltuvaa koulutusta olevaa työkokemusta voidaan siitä hyväksyä ajallisesti puolet (työkokemusaika jaetaan kahdella), mikäli sinulla on ennen työkokemusta vähintään kaksivuotinen sähköalan töihin soveltuvan koulutus ja työkokemuksen tulee olla riittävän laaja-alaisesti kiinteistöjen tai vastaavien kohteiden sähkölaitteistojen suunnittelu-, rakentamis-, tarkastus-, käyttö- tai asennusvalvontatehtäviin perehdyttävää. Pätevyyden edellyttämä vähintään yhden vuoden pituinen yli 1000 V:n työkokemus tulee olla hankittu aina soveltuvan koulututkinnon jälkeen.

Työkokemus osoitetaan työnantajan laatimalla virallisella työtodistuksella, mistä ilmenee millaisia sähkötöitä olet tehnyt. Työtodistuksesta tulee ilmetä yli 1000 V:n ja kiinteistöjen sähköasennuksiin perehdyttävä työkokemus.

Sähköturvallisuustutkinto

Sinulla tulee olla hyväksytysti suoritettu voimassa oleva sähköturvallisuustutkinto 1. Turvallisuustutkinto on voimassa todistukseen merkityn ajan. Tutkintotodistuksen voimassaoloaika lasketaan todistuksen allekirjoittamispäivästä.  Sähköturvallisuustutkinnosta saat lisätietoa TUKESin verkkosivuilta ja  tutkintojen järjestämisajankohdat ja paikat löydät oheisen linkin alta.