Kelpoisuustodistus

Kelpoisuustodistuksella sinä voit tehdä sähkötyöt omaan tai lähisukulaisen hallinnassa olevaan asuntoon tai asuinrakennukseen. Lähisukulaisella tarkoitetaan puolisoa sekä omia tai puolison lapsia, vanhempia tai isovanhempia.

Tällaiselle sähköasennus- ja korjaustyölle PITÄÄ AINA valtuutetun tarkastajan tai laitoksen tehdä varmennustarkastus, jollei kyse ole vähäisestä sähkötyöstä. Vähäisenä sähkötyönä, jolle varmennustarkastusta ei tarvitse teettää, voidaan pitää työtä, josta ei valtioneuvoston asetuksen (1434/2016) 5 §:n mukaan tarvitse tehdä käyttöönottotarkastuspöytäkirjaa. Myöskin vähäisen sähkötyön tekijällä on oltava kelpoisuustodistus.

Kelpoisuustodistuksen saannin edellytykset on määritelty sähköturvallisuuslain (1135/2016) 56 §:ssä. Koulutuksen tarkempi sisältö ja työkokemuksen laatu on määritelty valtioneuvoston asetuksissa (1435/2016 ja 804/2019).

KELPOISUUSTODISTUKSEN SAANNIN EDELLYTYKSET

Kelpoisuustodistuksen saamiseksi sinulla tulee olla jokin seuraavista vaihtoehdoista:

  • olet suorittanut soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; tai
  • olet suorittanut soveltuvan sähköalan insinöörin tai teknikon tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; tai
  • olet suorittanut soveltuvan ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut kuuden kuukauden työkokemuksen sähkötöissä; tai
  • olet suorittanut soveltuvan ammatillisen perustutkinnon tai vastaavan aiemman koulutuksen tai tutkinnon ja hankkinut vuoden työkokemuksen sähkötöissä; tai
  • olet hankkinut kuuden vuoden työkokemuksen sähkötöissä ja riittävät alan perustiedot.

 

Edellä mainitun sähkötyökokemuksen tulee olla kiinteistöjen sähköverkkojen rakentamiseen perehdyttävistä tehtävistä ja se osoitetaan työnantajan antamalla työtodistuksella.

Soveltuvien ammatillisen tutkintojen tai niitä täydentävien opintosuoritusten tulee sisältää alla lueteltuja teoreettisia sähköalan opintoja, korkeakoulututkinnoissa vähintään 30 opintoviikkoa tai 45 opintopistettä sekä perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 40 opintoviikkoa tai 60 osaamispistettä. Opinnot voivat olla teoriakursseja, laboratoriokursseja, harjoitustöitä, projektityöopintoja tai muita vastaavia opintoja. Harjoittelua ja opinnäytetyötä ei kuitenkaan lueta mukaan opintopistemäärään.

Opintojesi tulee koostua seuraavista aihealueista siten, että kunkin kohdan opintojen laajuus on vähintään 1,5 opintopistettä tai yksi opintoviikko kuitenkin niin, että edellä mainitut kokonaisopintomäärät täyttyvät.

  • teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka;
  • sähköturvallisuussäädökset ja -standardit;
  • sähkötyöturvallisuus;
  • rakennuksien sähköverkot ja niiden sähkökäytöt;
  • sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset.

 

Näyttöperusteisen tutkinnon tulee vastata edellä vaadittua tiedollista ja taidollista osaamista.

Sähköpätevyyden edellyttämä koulutus osoitetaan oppilaitoksen antamalla tutkintotodistuksella, jonka liitteenä on ainesivut suoritetuista opinnoista.

Työkokemus osoitetaan työnantajan laatimalla virallisella työtodistuksella, mistä ilmenee millaisia sähkötöitä olet tehnyt. Pelkkä ammattinimike esim. ”sähköasentaja” ei ole riittävä kuvaus arvioitaessa työkokemuksen soveltuvuutta pätevyyttä haettaessa.