Hissipätevyys

Hissipätevyys oikeuttaa sinut toimimaan hissitöiden johtajana hissien huolto-, korjaus- ja muutostöissä, sisältäen hissitöissä tarvittavat sähkötyöt. Hissipätevyyttä vaaditaan myös henkilöpaternosterhissien, kevythissien, liukuportaiden ja liukukäytävien huolto- ja korjaustöissä sekä muutostöissä.

Pätevyystodistuksen saamiseksi sinun tulee osoittaa pätevyystodistuksen saamiseksi asetetut ehdot sähköalan koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä sinulla tulee olla hyväksytysti suoritettu hissiturvallisuustutkinto.

Pätevyyden saamiseksi sinun tulee täyttää hissiturvallisuuslain (1134/2016) 46 §:ssä määritellyt vaatimukset. Koulutuksen tarkempi sisältö ja työkokemuksen laatu on määritelty valtioneuvoston asetuksessa (1433/2016).

Koulutus ja työkokemus

Hissipätevyyden saamiseksi sinulla tulee olla joko:

soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto, insinöörin tai teknikon tutkinto tai soveltuva hissialan ammattitutkinto ja tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden pituinen riittävän laaja-alainen hissien huolto-, korjaus- ja muutostöiden johtamiseen perehdyttävä työkokemus;

tai

soveltuva sähköalan perustutkinto ja tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kolmen vuoden pituinen riittävän laaja-alainen hissien huolto-, korjaus- ja muutostöiden johtamiseen perehdyttävä työkokemus.

Mikäli sinulla on ennen pätevyyden edellyttämää soveltuvaa koulutusta olevaa työkokemusta, voidaan tästä työkokemuksesta ottaa huomioon hissipätevyyttä koskevaa todistusta annettaessa puolet (työkokemusaika jaetaan kahdella), kun työkokemus on riittävän laaja-alaisesti hissitöihin perehdyttävää.

Soveltuvan tekniikan alan insinöörin ja teknikon tutkinnon ja hissialan ammattitutkinnon ja sähköalan perustutkinnon tulee sisältää alla olevia aihealueita vähintään 30 osaamispistettä ja soveltuvan tekniikan alan korkeakoulututkinnon tulee sisältää 2 momentin mukaisia aihealueita vähintään 25 opintopistettä.

Opintojen on koostuttava seuraavista aihealueista siten, että kunkin kohdan opintojen laajuus on vähintään 1,5 opintopistettä tai yksi opintoviikko kuitenkin niin, että edellä mainitut kokonaisopintomäärät täyttyvät.

  • teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka;
  • sähköturvallisuustutkinnossa vaadittavat sähköturvallisuussäädökset ja -standardit;
  • sähkötyöturvallisuus ja sähkövirran vaikutukset;
  • sähkölaitteen liitosjohdon mitoitus, suojaus ja dokumentointi;
  • sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset ja mittaukset
  • Näyttöperusteisen tutkinnon tulee vastata 1momentissa vaadittua tiedollista ja taidollista osaamista.

 

Hissipätevyyden edellyttämä koulutus osoitetaan oppilaitoksen antamalla tutkintotodistuksella, jonka liitteenä on ainesivut suoritetuista opinnoista.

Työkokemus osoitetaan työnantajan laatimalla virallisella työtodistuksella, mistä ilmenee millaisia hissitöitä olet tehnyt.

Hissiturvallisuustutkinto

Hyväksytysti suoritettu voimassa oleva TUKESin ohjeessa ”hissiturvallisuustutkinto”. Turvallisuustutkinto on voimassa todistukseen merkityn ajan. Tutkintotodistuksen voimassaoloaika lasketaan todistuksen allekirjoittamispäivästä. Hissiturvallisuustutkinnosta lisätietoa TUKESin verkkosivuilta. Hissiturvallisuustutkinnon järjestää TUKES.