Turvaurakoitsijasertifikaatti

Turvaurakoitsijasertifikaatti voidaan myöntää yritykselle, joka asentaa tai ylläpitää sähköisiä turvallisuusjärjestelmiä ja täyttää sertifiointikriteerit. Sertifioitavia toimialoja voi olla mm. paloilmoitin-, murtoilmaisu-, kamera-,  kulunvalvonta- tai henkilöturvallisuusjärjestelmät. TU-turvaurakoitsijasertifiointi on FINAS:n akkreditoima (S041).

Sertifioidulla toiminnanohjausjärjestelmällä yrityksen on helppo osoittaa laadukas toimintansa tilaajalle. Jatkuvuuden hallinta on varmennetulla tasolla myös muutostilanteissa. Lisäksi riskejä ja epävarmuustekijöitä voidaan pienentää. Sertifikaatti on hyvä tapa osoittaa laadukas toiminta kilpailutilanteissa.

Sertifikaatin hakemisen  edellytyksenä on:

 • yrityksen toiminta on oltava kuvattuna toiminnanohjauskäsikirjassa, jonka mukaan yritys toimii.
 • turvatöiden vastuuhenkilö
 • referenssit (3 referenssiä jokaiselta sertifioitavalta toimialueelta)
 • Luotettava kumppani -palvelusopimus
 • Turvallisuusalan elinkeinolupa mikäli toiminta edellyttää sellaista
 • Turvasuojaajakortti mikäli toiminta edellyttää sellaista

 

TU- sertifiointikriteeristö

 

Katso asiakkaan näkökulma TU-sertifikaatin hyödyistä alla olevalta videolta.

 

Turvatöiden vastuuhenkilö

Yrityksen turva-alan asennus- ja /tai ylläpitotöiden vastuuhenkilö on nimettävä. Nimetyllä vastuuhenkilöllä on oltava voimassa oleva TU-asiantuntijasertifikaatti tai vastaava voimassa oleva pätevyystodistus. Vastaavaksi pätevyystodistukseksi hyväksytään:

 • paloilmoitintöiden vastuuhenkilön pätevyystodistus (Tukes) tai
 • turvallisuusjärjestelmän suunnittelijan henkilösertifikaatti (FA) tai
 • voimassa oleva Poliisihallituksen myöntämä vastaavan hoitajan hyväksyntä (ks. LYTP 77§) tai
 • muu pätevyystodistus, joka täyttää TU-asiantuntijan kriteerit.

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015) edellyttää murtoilmaisu-, kulunvalvonta- ja lukitusjärjestelmiä asentavilta ja ylläpitäviltä henkilöiltä turvasuojaajakorttia. Kaapelointityöt, suunnittelutehtävät tai paloilmoitintöiden vastuuhenkilönä toimiminen ei tätä edellytä.

Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että yrityksen asennus- ja ylläpitotoiminnassa noudatetaan yrityksen TU-toiminnanohjausjärjestelmässä kuvattuja periaatteita ja menetelmiä. Hän vastaa, että asentajien perehdyttämisessä ja ohjeistuksessa tuodaan esille toiminnanohjauksen mukainen toiminta. Vastuuhenkilöllä on oltava tosiasialliset mahdollisuudet tehtäviensä hoitamiseen. Jos yrityksen toiminta on laaja-alaista, on toiminnanharjoittajan tarvittaessa nimettävä useampia vastuuhenkilöitä.

Mikäli yrityksen vastuuhenkilö vaihtuu, on yrityksen nimettävä uusi vastuuhenkilö 3 kk sisällä edellisen vastuuhenkilön tehtävän päättymisestä. Uuden nimettävän henkilön tulee täyttää turvatöiden vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset.

Toiminnanohjausjärjestelmä, jota käytetään yrityksen myynti-, asennus ja ylläpitotoiminnassa

Yrityksen turvaurakointiin liittyvä myynti-, asennus- ja ylläpitotoiminta on ohjeistettua ja yritys toimii kyseisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen turvaurakointiprosesseihin liittyvien menetelmäohjeiden on katettava seuraavat osa-alueet:

 • Myynti-, asennus- ja ylläpitoprosessit (ylläpidossa vähintään takuuajan tehtävät);
 • Henkilökunnan ammattitaito ja sen ylläpito;
 • Tietoturva ja salassapito;
 • Toiminnanohjauksen seuranta ja korjaavat toimenpiteet;

Vaatimustenmukaisen toiminnanohjausjärjestelmän olemassaolo osoitetaan hakemuksen liitteenä toimitettavalla yrityksen toiminnanohjauksen käsikirjalla. Arviointikäynnillä todennetaan toiminnanohjausjärjestelmän turvaurakointiprosessien toiminta yrityksessä ennen sertifikaatin myöntämistä.

Yritys on velvollinen raportoimaan TU-vuosiraportissaan turvaurakoinnin toiminnanohjauksen kehittymisestä. Joka kolmas vuosi suoritetaan uusinta-arviointikäynti yritykseen, jolloin todennetaan yrityksen turvaurakointiprosessien toimivuus ja vaatimustenmukaisuus.

Turva-alan referenssit

Turvaurakoitsijasertifikaatin hakemukseen liitetään vähintään kolmen (3) toteutuneen urakointikohteen tiedot jokaista sertifioitavaa turva-alan toimialuetta kohden. Toimialueiksi hyväksytään vakiintuneet turvajärjestelmäalueet, kuten kulunvalvonta-, kameravalvonta-, henkilöturvallisuus-, paloilmoitin- tai murtoilmaisujärjestelmätoimitukset. Referenssien tulee olla alle kolme (3) vuotta vanhoja ja ne ilmoitetaan erillisillä liitteillä.

Yrityksen toiminta on jatkuvaa ja yhteiskuntavastuut on hoidettu

Yrityksellä on oltava voimassa oleva Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -palvelusopimus. SETI Oy seuraa yrityksen vero- ja työeläkemaksujen hoitamista Luotettava Kumppani valvontapalvelun kautta. Sertifikaatin voimassaolon ehtona on, että yrityksen tiedot ovat kunnossa.

Turvallisuusalan elinkeinolupa

Mikäli yritys harjoittaa hyväksyntää edellyttävää turvasuojaustoimintaa, siltä edellytetään voimassa oleva Poliisihallituksen myöntämä turvallisuusalan elinkeinolupa. Hyväksyntää edellyttäviä turvasuojaustehtäviä ovat sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien asentaminen, korjaaminen tai muuttaminen niihin kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta.

Turvasuojaajakortti

Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä suorittavilta henkilöiltä edellytetään poliisin myöntämä voimassa oleva turvasuojaajakortti. Hyväksymistä edellyttävällä turvasuojaustehtävällä tarkoitetaan sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien asentamista (sisältää konfiguroinnin), korjaamista tai muuttamista niihin kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta. Yrityksen turvasuojaustehtäviin osallistuvien henkilöiden turvasuojaajakortit on esitettävä pyydettäessä SETI Oy:lle.

Lisätietoja turvasuojaajakortista löytyy poliisin www-sivuilta.

Voimassaolo ja sertifikaatin uusiminen

TU-turvaurakoitsijasertifikaatti on voimassa kolme vuotta. TU-sertifioitu yritys on velvollinen toimittamaan TU-vuosiraportin ja maksamaan sertifikaatin vuosimaksun. Yritys saa TU-vuosiraportoinnista sähköisen raportointipyynnön. Ennen sertifikaatin voimassaolon päättymistä suoritetaan uusinta-arviointikäynti yritykseen.

Sertifioitu yritys on oikeutettu käyttämään TU-tunnusta. Sertifioidut yritykset löytyvät SETIpro-rekisteristä.

Mikäli yrityksen toiminta ei täytä TU-sertifiointipäätöksen ehtoja tai TU-tunnuksen käyttöehtoja TU-sertifikaatin voimassaolo peruutetaan.

TU-sertifioinnin ehdot ja tunnuksen käyttöehdot.

Kriteeristöhistoria:
versio 2.12 – 9.3.2023
versio 2.11 – 19.4.2018

versio 2.10 –  6.4.2017
versio  2.9  – 10.12.2013