TU-turvaurakoitsijasertifikaatti

SETI Oy:n TU-turvaurakoitsijasertifiointi on FINAS:n akkreditoima (S041). Lisätietoa akkreditoinnista.

Sertifikaatti myönnetään hakemuksesta yritykselle, joka asentaa ja/tai ylläpitää sähköisiä turvallisuusjärjestelmiä, kuten paloilmoitin- ja murtoilmaisujärjestelmiä, kamera- ja kulunvalvontajärjestelmiä tai henkilöturvallisuusjärjestelmiä, sekä täyttää seuraavat turvaurakoitsijakriteerit.

 

1. Turvatöiden vastuuhenkilö

Yrityksen turva-alan asennus- ja /tai ylläpitotöiden vastuuhenkilö on nimettävä. Nimetyllä vastuuhenkilöllä on oltava voimassa oleva TU-asiantuntijasertifikaatti tai vastaava voimassa oleva pätevyystodistus. Vastaavaksi pätevyystodistukseksi hyväksytään:

  • paloilmoitintöiden vastuuhenkilön pätevyystodistus (Tukes) tai
  • turvallisuusjärjestelmän suunnittelijan henkilösertifikaatti (FA) tai
  • muu pätevyystodistus, joka täyttää TU-asiantuntijan kriteerit.

 

Vastaavaksi pätevyystodistukseksi rinnastetaan myös voimassa oleva Poliisihallituksen myöntämä vastaavan hoitajan hyväksyntä (ks. LYTP 77§).

Vastuuhenkilöllä on oltava voimassa oleva poliisin myöntämä turvasuojaajakortti, mikäli voimassa oleva lainsäädäntö sitä henkilön työtehtävissä vaatii. Yrityksen paloilmoitintöiden vastuuhenkilöllä ei tarvitse olla turvasuojaajakorttia.

Vastuuhenkilön vaihtuminen
Jos yrityksen TU-vastuuhenkilö vaihtuu, on yrityksen nimettävä uusi vastuuhenkilö 3 kk kuluessa edellisen vastuuhenkilön tehtävän päättymisestä. Uuden vastuuhenkilöllä tulee täyttää turvatöiden vastuuhenkilön pätevyysvaatimukset.

Vastuuhenkilön tehtävät
Vastuuhenkilön tehtävänä on huolehtia siitä, että yrityksen asennus- ja ylläpitotoiminnassa noudatetaan yrityksen TU-toiminnanohjausjärjestelmässä kuvattuja periaatteita ja menetelmiä. Vastuuhenkilö vastaa, että asentajien perehdyttämisessä ja ohjeistuksessa tuodaan esille toiminnanohjauksen mukainen toiminta.

Vastuuhenkilöllä on oltava tosiasialliset mahdollisuudet tehtäviensä hoitamiseen. Jos yrityksen toiminta on laaja-alaista, on toiminnanharjoittajan tarvittaessa nimettävä useampia vastuuhenkilöitä.

2. Toiminnanohjausjärjestelmä, jota käytetään yrityksen myynti-, asennus ja ylläpitotoiminnassa

Yrityksen turvaurakointiin liittyvä myynti-, asennus- ja ylläpitotoiminta on ohjeistettua ja yritys toimii kyseisten ohjeiden mukaisesti. Yrityksen turvaurakointiprosesseihin liittyvien menetelmäohjeiden on katettava seuraavat osa-alueet:

  • Myynti-, asennus- ja ylläpitoprosessit (ylläpidossa vähintään takuuajan tehtävät);
  • Henkilökunnan ammattitaito ja sen ylläpito;
  • Tietoturva ja salassapito;
  • Toiminnanohjauksen seuranta ja korjaavat toimenpiteet;

Vaatimustenmukaisen toiminnanohjausjärjestelmän olemassaolo osoitetaan hakemuksen liitteenä toimitettavalla yrityksen toiminnanohjauksen käsikirjalla. SETI Oy todentaa turvaurakointiprosessien toiminnanohjausjärjestelmän arviointikäynnillä yrityksessä ennen sertifikaatin myöntämistä.

Yritys on velvollinen raportoimaan TU-vuosiuusinnan yhteydessä turvaurakoinnin toiminnanohjauksen kehittymisestä.

Joka kolmannen uusimisen yhteydessä SETI Oy suorittaa väliarviointikäynnin yritykseen, jolloin todennetaan yrityksen turvaurakointiprosessien toimivuus ja kriteerienmukaisuus.

TU-sertifioinnin vaatimukset yrityksen toiminnanohjaukselle

3. Turva-alan referenssit

Turvaurakoitsijasertifikaatin hakemukseen liitetään vähintään kolmen (3) toteutuneen urakointikohteen tiedot per sertifioitava turva-alan toimialue. Toimialueiksi hyväksytään vakiintuneet turvajärjestelmäalueet, kuten kulunvalvonta-, kameravalvonta-, henkilöturvallisuus-, paloilmoitin- tai murtoilmaisujärjestelmätoimitukset. Referenssit eivät saa olla yli kolme (3) vuotta vanhoja. Referenssit kuvataan erillisillä liitteillä.

4. Yrityksen toiminta on jatkuvaa ja yhteiskuntavastuut on hoidettu

Yrityksellä on oltava voimassa oleva Tilaajavastuu.fi / Luotettava Kumppani -palvelusopimus. SETI Oy seuraa yrityksen vero- ja työeläkemaksujen hoitamista Tilaajavastuu.fi -valvontapalvelun kautta. Sertifikaatin voimassaolon ehtona on, että Tilaajavastuu.fi -rekisterissä ei ole häiriömerkintöjä toistuvasti.

Palvelusopimuksen voi tehdä Tilaajavastuu.fi -sivustolla.

5. Turvallisuusalan elinkeinolupa

Yritykseltä edellytetään, että sillä on voimassa oleva Poliisihallituksen myöntämä turvallisuusalan elinkeinolupa, jos yritys harjoittaa hyväksyntää edellyttävää turvasuojaustoimintaa. Hyväksyntää edellyttäviä turvasuojaustehtäviä ovat sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien asentaminen, korjaaminen tai muuttaminen niihin kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta. Elinkeinolupa on haettava viimeistään 31.12.2018.

6. Turvasuojaajakortti

Hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä suorittavilta henkilöiltä edellytetään poliisin myöntämä voimassa oleva turvasuojaajakortti. Hyväksymistä edellyttävällä turvasuojaustehtävällä tarkoitetaan sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien asentamista (sisältää konfiguroinnin), korjaamista tai muuttamista niihin kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta. Yrityksen turvasuojaustehtäviin osallistuvien henkilöiden turvasuojaajakortit on esitettävä pyydettäessä SETI Oy:lle.

Lisätietoja turvasuojaajakortista löytyy poliisin www-sivuilta > Luvat > Turvasuojaajaksi hyväksyminen.

Voimassaolo ja sertifikaatin uusiminen

TU-turvaurakoitsijasertifikaatti on voimassa kolme vuotta. Sertifikaatilla on vuosimaksu. TU-sertifioitu yritys on velvollinen toimittamaan SETI Oy:lle TU-vuosiraportin. SETI Oy informoi yritystä etukäteen TU-vuosiraportoinnista, joka tehdään SETI Oy:n kaavakkeelle.

Joka kolmannen uusimisen yhteydessä SETI Oy suorittaa väliarviointikäynnin yritykseen.

TU-sertifioitu yritys on oikeutettu käyttämään ”TU-sertifikaatti” -tunnusta. SETI Oy pitää rekisteriä sertifioiduista TU-yrityksistä SETIpro-rekisterissä.

TU-sertifikaatti peruutetaan, jos on todettu, että yrityksen toiminta ei täytä TU-sertifiointipäätöksen ehtoja tai TU-tunnuksen käyttöehtoja

Voimassa olevan kriteristön (versio 2.11/19.4.2018) voi tilata osoitteesta seti@seti.fi

Kriteeristöhistoria:
versio 2.11/19.4.2018
versio 2.10/6.4.2017
versio 2.9/10.12.2013

 

8.1.2019