Tutkinnon täydentäminen

Tutkinnon täydentäminen

Sähköturvallisuuslain (1135/2016) perusteella myönnettävien pätevyystodistusten vaatimuksena on soveltuva sähköalan tutkinto. Ainoina poikkeuksina ovat riittävän pitkällä sähkötyökokemuksella haettava sähköpätevyys 3 tai tietylle koulutuksen ja työkokemuksen rajaamalle tehtäväalueelle tarkoitettu rajoitettu sähköpätevyys 3, jolloin opintojen sisältövaatimukset ovat lakitekstin tarkoittamaa soveltuvaa tutkintoa lievemmät.

Soveltuvan tutkinnon päivämäärällä on vaikutusta työkokemuksen kertymään. Ennen soveltuvaa tutkintoa kertynyttä työkokemusta voidaan joissakin tapauksissa ottaa huomioon ajallisesti puolet. Tutkinnon täydentämisen päivämäärä on määräävä tekijä työkokemuksen huomioon ottamisessa.

Valtioneuvoston asetuksessa sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016) 3§ ja 4§ määrittelevät soveltuvien tutkintojen opintojen perusvaatimukset sisällön ja laajuuden osalta. Opintojen on koostuttava seuraavista aihealueista siten, että kunkin aihealueen opintojen laajuus on vähintään 1,5 opinto-/osaamispistettä tai 1 opintoviikko.

 • teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka
 • sähköturvallisuussäädökset ja -standardit
 • sähkötyöturvallisuus
 • rakennuksien sähköverkot ja niiden sähkökäytöt
 • sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset
 • sähkön siirto- ja jakeluverkot (vaatimuksena vain S1- ja rS1-pätevyyksissä)
 • suurjännitetekniikka (vaatimuksena vain S1- ja rS1-pätevyyksissä)
 • pienjännitteiset sähkön jakeluverkot (vaatimuksena vain S2-pätevyydessä)

Yllä olevien aihealueiden mukaisten opintojen yhteenlasketun määrän on oltava:

 • Korkeakoulututkinnoissa vähintään 30 opintoviikkoa tai 45 opintopistettä
 • Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa vähintään 40 opintoviikkoa tai 60 osaamispistettä.

Mikäli tutkinto ei täytä yllä olevia soveltuvan tutkinnon vaatimuksia, voi sen täydentää soveltuvaksi tutkinnoksi vastaavan tasoisessa oppilaitoksessa kuin missä alkuperäinen tutkinto on suoritettu. Tutkintoa on tarve täydentää vain puuttuvien aihealueiden tai niiden vaadittavan kokonaismäärän osalta, kokonaan uutta tutkintoa ei tarvitse suorittaa.

 • Tekniikan alan korkeakoulututkinnon voi täydentää soveltuvaksi yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa.
 • Sähkövoima-alan insinöörin tai teknikon tutkinnon voi täydentää soveltuvaksi ammattikorkeakouluissa.
 • Sähköalan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon (tai vastaavan aiemman tutkinnon) voi täydentää soveltuvaksi ammattioppilaitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa.

Sähköalan perustutkinnoissa noudatetaan Opetushallituksen määrittelemiä tutkinnon perusteita ja niitä täydennetään voimassa olevien perusteiden mukaisilla tutkinnon osilla. Yleensä nyt voimassa olevien tutkinnon perusteiden mukaisen osan ”pien- ja pienoisjänniteasennukset, 45 osp” suorittaminen täydentää aikaisemmin suoritetun sähköalan perustutkinnon edellä mainitun Valtioneuvoston asetuksen määrittelemäksi soveltuvaksi tutkinnoksi.

Korkeakoulu-, insinööri-, ja teknikon tutkinnoissa valitaan sopivia kursseja aihealueiden ja kokonaismäärän täyttämiseksi. Useissa ammattikorkeakouluissa on valmiiksi paketoituja täydennyskoulutuskokonaisuuksia, mutta myös yksittäisten kurssien suorittamisella voidaan täydentää tutkinto soveltuvaksi.

Opintojen täydentämisen suunnitelma tehdään yleensä yhdessä oppilaitoksen kanssa jo valmiiksi suoritetun tutkinnon opintojen sisällön perusteella siten, että alkuperäinen tutkinto yhdessä täydentävien opintojen kanssa täyttävät Valtioneuvoston asetuksien sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016) 3§ ja 4§ asettamat opintojen perusvaatimukset.

Täydennysopintojen jälkeen sähköturvallisuuslain vaatiman soveltuvan tutkinnon vaatimusten täyttyminen osoitetaan alkuperäisellä tutkintotodistuksella (sisältäen opintosuoritusotteen) sekä täydennysopintojen perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnoissa todistuksella tutkinnon osan suorittamisesta tai korkeakoulu-, insinööri- ja teknikon tutkinnoissa täydennysopintojen opintosuoritusotteella. Usein oppilaitos myös kirjoittaa lausunnon sähköturvallisuuslain mukaiseksi soveltuvaksi tutkinnoksi täydennetystä tutkinnosta, jossa vakuutetaan soveltuvan tutkinnon määritelmän täyttyminen. Tämä mahdollisesti annettava lausunto on hyvä liittää mukaan hakemukseen tai sellaisen täydennykseen.

Lisätietoja: p. 09 5476 1600 tai seti@seti.fi