Sähköpätevyys 2

Sähköpätevyys 2 -todistus oikeuttaa sinua toimimaan sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan tehtävissä nimellisjännitteeltään enintään 1 kV vaihtojännitteisten ja 1,5 kV tasajännitteisten sähkölaitteistojen sähkötöissä, lukuun ottamatta hissitöitä.

Pätevyystodistuksen saamiseksi sinun tulee osoittaa pätevyystodistuksen saamiseksi asetetut ehdot sähköalan koulutuksesta ja työkokemuksesta sekä sinulla tulee olla hyväksytysti suoritettu sähköturvallisuustutkinto 1 tai 2.

Pätevyyden saamiseksi sinun tulee täyttää sähköturvallisuuslain (1135/2016) 68 §:ssä määritellyt vaatimukset. Koulutuksen tarkempi sisältö ja työkokemuksen laatu on määritelty valtioneuvoston asetuksessa sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016), jonka sisältöä on korjattu valtioneuvoston asetuksella (804/2019).

Koulutus

Sähköpätevyys 2 todistuksen saamiseksi sinulla tulee olla soveltuva tekniikan alan korkeakoulututkinto, sähkövoima-alan insinöörin tai sähkövoima-alan teknikon tutkinto ja tutkinnon suorittamisen jälkeen vähintään kahden vuoden työkokemus; tai Sinulla tulee olla soveltuva perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai vastaava aiempi koulutus tai tutkinto ja tämän suorittamisen jälkeen vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Soveltuvien ammatillisen tutkintojen tai niitä täydentävien opintosuoritusten tulee sisältää alla lueteltuja teoreettisia sähköalan opintoja, korkeakoulututkinnoissa vähintään 30 opintoviikkoa tai 45 opintopistettä sekä perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa 40 opintoviikkoa tai 60 osaamispistettä. Opinnot voivat olla teoriakursseja, laboratoriokursseja, harjoitustöitä, projektityöopintoja tai muita vastaavia opintoja. Harjoittelua ja opinnäytetyötä ei kuitenkaan lueta mukaan opintopistemäärään.

Opintojen on koostuttava seuraavista aihealueista siten, että kunkin kohdan opintojen laajuus on vähintään 1,5 opintopistettä tai yksi opintoviikko kuitenkin niin, että edellä mainitut kokonaisopintomäärät täyttyvät.

  • teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka;
  • sähköturvallisuussäädökset ja -standardit;
  • sähkötyöturvallisuus;
  • rakennuksien sähköverkot ja niiden sähkökäytöt;
  • sähköturvallisuuteen liittyvät tarkastukset.
  • pienjännitteiset sähkön jakeluverkot

 

Näyttö perusteisen tutkinnon tulee vastata edellä vaadittua tiedollista ja taidollista osaamista.

Sähköpätevyyden edellyttämä koulutus osoitetaan oppilaitoksen antamalla tutkintotodistuksella, jonka liitteenä on ainesivut suoritetuista opinnoista.

Työkokemus

Työkokemus tulee olla hankittu TUKESin sähköurakoitsijarekisteriin ja kaupparekisteriin rekisteröidyn toiminnanharjoittajan palveluksessa.

Työkokemuksen tulee olla riittävän laaja-alaista sähkölaitteistojen rakentamiseen perehdyttävää työtä. Vähintään puolet vaadittavasta työkokemusajasta tulee muodostua riittävän laaja-alaisista kiinteistöjen tai vastaavien kohteiden sähkölaitteistojen suunnittelu-, rakentamis-, tarkastus- tai asennusvalvontatehtävistä. Työkokemus sinun tulee osoittaa työnantajan antamalla työtodistuksella.

Työkokemuksen hyväksyntä ennen pätevyystodistuksen vaatimuksena olevaa koulutusta

Ennen vaadittua tutkintoa tai koulutusta olevasta työkokemuksesta voidaan hyväksyä ajallisesti puolet (työkokemusaika jaetaan kahdella), jos työkokemus on riittävän laaja-alaista kiinteistöjen sähköasennustöihin perehdyttävistä tehtävistä.

Työkokemus osoitetaan työnantajan laatimalla virallisella työtodistuksella, mistä ilmenee millaisia sähkötöitä olet tehnyt. Pelkkä ammattinimike esim. ”sähköasentaja” ei ole riittävä kuvaus arvioitaessa työkokemuksen soveltuvuutta pätevyyttä haettaessa.

Sähköturvallisuustutkinto

Sinulla tulee olla hyväksytysti suoritettu voimassa oleva sähköturvallisuustutkinto 1 tai 2. Turvallisuustutkinto on voimassa todistukseen merkityn ajan. Tutkintotodistuksen voimassaoloaika lasketaan todistuksen allekirjoittamispäivästä.  Sähköturvallisuustutkinnosta saat lisätietoa TUKESin verkkosivuilta ja  tutkintojen järjestämisajankohdat ja paikat löydät oheisen linkin alta.