Sähköpätevyydet

Sähkötöiden johtajalla ja käytön johtajalla on oltava kyseisiin töihin oikeuttava pätevyystodistus. Sähkötöiden johtajan ja käytön johtajan pätevyyden arvioi ja pätevyystodistuksen antaa pätevyyden arviointilaitos. Pätevyydenarviointilaitoksen on annettava pätevyystodistus henkilölle, joka täyttää laissa sähköpätevyydelle säädetyt vaatimukset.

Pätevyyden arviointilaitoksen tulee pätevyystodistuksia myöntäessään noudattaa ammattipätevyyden tunnustamisesta annetussa laissa säädettyjä vaatimuksia. Pätevyydenarviointilaitos voi arvioida henkilön kelpoisuuden myös ulkomaisen pätevyystodistuksen tai vastaavan asiakirjan mukaan.

 

Vanhat Sähkötarkastuskeskuksen myöntämät sähköpätevyydet

Vanhat Sähkötarkastuskeskuksen myöntämät sähköpätevyydet, jotka ovat olleet voimassa  1.1.1989 ovat edelleen voimassa siinä laajuudessa kuin ne on myönnetty.